AV

Toelichting herroeping

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Voor de uitoefening van uw herroepingsrecht dient u ons dit mee te delen onder

Aviteo GmbH,Kundensupport
Josephspitalstraße 15
D-80331 München
Telefoonnummer: 089/20172017
E-Mail: [email protected]

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) aangaande uw besluit, deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is. U kunt het model-herroepingsformulier of een ander ondubbelzinnige verklaring ook op onze website elektronischelektronisch (supportformulier) invullen en toesturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping toezenden.

Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de verklaring over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de verklaring van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan, doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering). Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat, wat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Indien u heeft verlangd, dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient u ons een passend bedrag te betalen, dat gerelateerd is aan het aandeel reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons heeft geïnformeerd over de uitoefening van uw herroepingsrecht, in verhouding tot het totaal van de in de overeenkomst opgenomen dienstverlening.

Einde toelichting herroeping

Model-herroepingsformulier

Wat anderen zeggen over UseNeXT

PC Magazin Testergebnis sehr gut PC Welt Test