Gegevensbeschermingsverklaring

Uw belangstelling voor onze website verheugt ons. De bescherming van uw privacy vinden wij zeer belangrijk. Hierna informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsook overige bepalingen met betrekking tot het recht op gegevensbescherming is de firma:

Aviteo GmbH 
Josephspitalstraße 15
D-80331 München

Tel.: +49 (0) 89- 20 17 20 17
E-mail: [email protected]

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe uitsluitend voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website en van onze producten en diensten noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Een uitzondering geldt in gevallen, waarin een voorafgaande verkrijging van de toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toelaatbaar is..

 2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  Voor zover wij voor verwerkingsprocessen persoonsgegevens de toestemming van de betrokken persoon krijgen, dient art. 6 lid 1 lit. a Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis.

  Bij de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is ter naleving van een overeenkomst, waarvan de overeenkomstsluitende partij de betrokken persoon is, dient art. 6 lid 1 lit. b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen te treffen.

  Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, aan welke onze onderneming onderworpen is, dient art. 6 lid 1 lit. c AVG als wettelijke basis.

  Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 lit. d AVG als wettelijke basis.

  Is de verwerking noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde te behartigen en wegen de belangen, basisrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

 3. Schrapping van gegevens en duur van de opslag
  De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan bovendien plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever in op het Unierecht gebaseerde verordeningen, wetten of andere voorschriften, aan welke de verantwoordelijke onderworpen is, voorzien werd. Een blokkering of schrapping van de gegevens gebeurt ook wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de noodzaak bestaat om de gegevens voor de sluiting of voor de nakoming van een overeenkomst te blijven opslaan.

 

III. Beschikbaarstelling van de website en opmaak van logfiles

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Bij elke oproep van onze website registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

  Volgende gegevens worden hierbij verzameld: 
 2.                 - Informatie over het browsertype
                  - Het besturingssysteem van de gebruiker
                  - Het IP-adres van de gebruiker
                  - De Internet-Service-Provider van de gebruiker
                  - Datum en tijdstip van de toegang
                  - Websites, via welke het systeem van de gebruiker op onze website geraakt

  De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

 3. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

  Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logfiles is art. 6 lid 1 lit. f AVG.
 4. Doel van de gegevensverwerking
  De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een overlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

  De opslag in logfiles vindt plaats om de goede functioneerbaarheid van de website te vrijwaren. Bovendien dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren.

  In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 lit. f AVG.

 5. Duur van de opslag
  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling van de gegevens te bereiken. Ingeval van de registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

 6. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie
  De registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. Er bestaat bijgevolg vanwege de gebruiker geen mogelijkheid op bezwaar.

IV. Gebruik van cookies

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Onze website maakt gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die, wanneer de website opnieuw opgeroepen wordt, een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt.

  Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Enkele elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een overgang naar een andere webpagina geïdentificeerd kan worden.

  In de cookies worden daarbij volgende gegevens opgeslagen en overgemaakt:

  a) Artikel in een winkelmandje
  b) Login-informatie

  Bij de oproep van onze website worden de gebruikers door een infobanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt er naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen. Er volgt in dit verband ook een aanwijzing over de manier, waarop er tegen de opslag van cookies in de browserinstellingen tegengegaan kan worden.

 2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruikmaking van cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies bestaat erin, het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Een aantal functies van onze website kan zonder de gebruikmaking van cookies niet aangeboden worden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een overgang naar een andere webpagina herkend wordt.

  Voor volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

  a) Overname van taalinstellingen
  De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te maken.

  In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. f AVG.

 4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie
  Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem/haar aan onze website overgemaakt. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan kan er mogelijkerwijs niet meer van alle functies van de website in hun geheel gebruik gemaakt worden.

V. Nieuwsbrief

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Wanneer u op onze website producten of diensten aanschaft en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kan dit voortaan door ons voor de verzending van een nieuwsbrief gebruikt worden. In een dergelijk geval worden er via de nieuwsbrief uitsluitend mailings voor eigen gelijkaardige producten of diensten verzonden.

  De gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief gebruikt.

 2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
  Wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief ten gevolge van de verkoop van producten of diensten is § 7 lid 3 UWG (Duitse wet op de oneerlijke mededinging).

 3. Doel van de gegevensverwerking
  De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

  De verzameling van andere persoonsgegevens in het kader van het inlogproces dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

 4. Duur van de opslag
  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling van de gegevens te bereiken.

 5. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie
  Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde opgezegd worden. Te dien einde is er in elke nieuwsbrief een passende link terug te vinden.

  Hierdoor wordt eveneens een herroeping van de toestemming voor de opslag van de tijdens het inlogproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk gemaakt.

VI. Registratie

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid, zich bij vermelding van persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoermasker ingevoerd, aan ons overgemaakt en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

  • Aanspreektitel
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Betalingswijze

  Op het tijdstip van de registratie worden bovendien volgende gegevens opgeslagen:

  • IP-adres
  • In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

 2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
  Wanneer er sprake is van de toestemming van de gebruiker is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking art. 6 lid 1 lit. a AVG.

  Dient de registratie voor de naleving van een overeenkomst, waarvan de overeenkomstsluitende partij de gebruiker is, of voor het treffen van precontractuele maatregelen, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 lit. b AVG.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  Een registratie van de gebruiker is voor de beschikbaarstelling van bepaalde producten en diensten op onze website noodzakelijk.

  Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk om een met de gebruiker gesloten overeenkomst na te leven, om precontractuele maatregelen te treffen en om mailings te kunnen verzenden.

 4. Duur van de opslag
  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling van de gegevens te bereiken.

 5. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie
  Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid, de registratie teniet te doen. De over u opgeslagen gegevens kunt u te allen tijde laten wijzigen.

  Dit is tijdens het registratieproces voor de naleving van een overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen dan het geval wanneer de gegevens niet meer noodzakelijk zijn om de overeenkomst door te voeren. Ook na sluiting van de overeenkomst kan de noodzaak, persoonsgegevens van de overeenkomstsluitende partij op te slaan, bestaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

 

VII. Contactformulier en e-mailcontact

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat voor de elektronische contactopname gebruikt kan worden. Doet een gebruiker beroep deze mogelijkheid, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons overgemaakt en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  • E-mailadres
  • Aanspreektitel
  • Voor- en achternaam
  • Klantnummer
  • Telefoonnummer
  Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verzendingsproces uw toestemming verkregen en wordt er naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

  Alternatief is een contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de per e-mail overgemaakte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

  In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

 2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
  Wanneer er van toestemming van de gebruiker sprake is, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 lit. a AVG.

  Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een toezending van een e-mail overgemaakt worden, is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Streeft het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst na, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b AVG.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient voor ons alleen voor de behandeling van de contactopname. Ingeval van een contactopname per e-mail gaat hiermee ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens gepaard.

  De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte persoonsgegevens dienen om een misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te vrijwaren.

 4. Duur van de opslag
  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling van de gegevens te bereiken.

 5. Mogelijkheid tot bezwaar en eliminatie
  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid, zijn/haar toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker per e-mail contact met ons op, dan kan hij/zij tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde bezwaar maken. In een dergelijk geval kan de conversatie niet voortgezet worden.

  Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen werden, worden in dit geval gewist.

   

VIII. Newsletter tracking

 1. Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens
  Voor de verzending van e-mails maken wij gebruik van de software Emarsys (www.emarsys.com). Hiervoor worden volgende gegevens verwerkt:

  • E-mail
  • Klantnummer
  • Taalvariant
  • Voornaam, achternaam
  • Optionele artikelinformatie
  • Tegoedboncode ingeval van acties

  Wij maken gebruik van interne analysemogelijkheden over de manier waarop de nieuwsbrieven geopend en gebruikt kunnen worden.

  In het kader van de analyse worden volgende gegevens geanalyseerd:

  • Nieuwsbrief-ID
  • Klik of View
  • Datum
  • IP- adres
  • Klantnummer

  De analyse van deze gegevens maakt het voor ons mogelijk, ons dienstenaanbod voortdurend te verbeteren en aan jouw wensen als klant aan te passen.

 2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
  Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG

 3. Duur van de opslag
  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling van de gegevens te bereiken.

 4. Mogelijkheden tot bezwaar en eliminatie
  Je kunt de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde annuleren. Een passende link bevindt zich in de e-mail.

   

  IX. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

  1. Betaaldiensten en Payment-methoden
  2. a) Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens
   Om betalingen af te wikkelen, worden – afhankelijk van de gekozen betalingswijze – volgende gegevens aan de betreffende betalingsdienstenleveranciers doorgegeven:

   PayPal:
   Indien u de betalingswijze Paypal kiest, wordt u automatisch naar de website van Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) doorgeschakeld. De autorisatie en afwikkeling van de betaling vinden plaats op de website van Paypal.

   Voor de autorisatie bij Paypal maken wij volgende gegevens aan Paypal over:

   • Voornaam, achternaam
   • Factuuradres (straat, postcode, plaats)
   • Leveringsadres (straat, postcode, plaats)
   • E-mailadres
   • Bestelwaarde

   De gegevensbeschermingsbepalingen van Paypal vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

   Stortings- en acceptgiroprocedure:
   Ingeval van de stortings- en acceptgiroprocedure werken wij samen met volgende betalingsdienstenleveranciers, wier gegevensbeschermingsbepalingen u hier vindt:

   • Intercard (https://www.intercard.de/de/karteninhaber/datenschutzinformationen)
   • Ingenico (https://ingenico.de/payment-services/service/datenschutz)
   • eMerchantPay (https://www.emerchantpay.com/privacy-policy/)

   Voor de afwikkeling van de betaling worden volgende gegevens overgedragen:

   • Voor- en achternaam
   • IBAN/rekeningnummer
   • BIC/bankcodenummer
   • Factuurbedrag
   • Factuurnummer
   • Munteenheid
   • Datum
   • E-Mail

   Creditcard:
   Ingeval van de betalingswijze “Creditcard” werken wij samen met volgende betalingsdienstenleveranciers, wier gegevensbeschermingsbepalingen u hier vindt:

   • Ingenico (https://ingenico.de/payment-services/service/datenschutz)
   • eMerchantPay (https://www.emerchantpay.com/privacy-policy/)

   Voor de afwikkeling van de betaling worden volgende gegevens aan onze betalingsdienstenleveranciers overgedragen doorgegeven:

   • Creditcardnummer
   • CVV nummer
   • Afloopdatum (maand/jaar)
   • Voor- en achternaam
   • Adres
   • Factuurbedrag
   • Munteenheid, land
   • Datum
   • E-mail
   • IP-adres

   b) Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
   Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b AVG.

   c) Doel van de gegevensverwerking
   De overmaking van de hierboven genoemde gegevens en de verwerking daarvan zijn absoluut noodzakelijk om de overeenkomst na te leven en om fraude vast te stellen en te voorkomen.

   d) Duur van de opslag
   De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling van de gegevens e bereiken.

   e) Mogelijkheden tot bezwaar en eliminatie
   De registratie van de gegevens en de opslag daarvan alsook de verwerking zijn absoluut noodzakelijk om de overeenkomst af te wikkelen. Er bestaat daarom van jouw kant geen mogelijkheid tot voortijdig(e) bezwaar en eliminatie.“

  3. Websiteanalysediensten

   a) Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens, doel van de gegevensverwerking, duur van de opslag, mogelijkheden tot bezwaar en eliminatie

   Webanalyse met Google Analytics

   Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“ - tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Enkel en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun volledige omvang gebruik zult kunnen maken.

   U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert. Mobiele gebruikers kunnen via deze link Google Analytics deactiveren.

   Bovendien hebben wij instellingen doorgevoerd, volgens welke Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van de bezoekers op onze website wist. Daarmee komen wij ook hier niet in het bezit van gegevens die voor ons niet tot een bepaalde persoon te herleiden zijn.

   Amplitude

   Daarnaast maken we gebruik van de tracking-tool van www.amplitude.com een web analytics-service waarin voorzien wordt door Amplitude Inc. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Het gaat om kleine tekstbestanden, die lokaal op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en waardoor hij of zij herkend kan worden bij een nieuw bezoek aan onze website. Amplitude Inc. verzamelt gebruiksgegevens en slaat deze op in pseudonieme profielen. De pseudonieme gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

   Amplitude is gecertificeerd conform de Privacy Shield Agreement, die een garantie biedt dat er wordt voldaan aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001XZAAY&status=Active).

   Het Privacybeleid van Amplitude vindt u hier:https://amplitude.com/privacy

   MailGun

   Wij gebruiken MailGun voor het verzenden van e-mails. Op die manier weten wij zeker dat e-mails van ons niet ten onrechte in de spambox belanden. MailGun analyseert bovendien welke e-mails zijn afgeleverd en geopend, en op welke links eventueel is geklikt. De hiermee verkregen informatie wordt gebruikt voor statistieke doeleinden. Om dit mogelijk te maken worden uw e-mailadres, de onderwerpregel van de mail en eventueel overige gegevens maximaal 30 dagen opgeslagen op de servers van MailGun in de VS. De inhoud van de mail wordt niet opgeslagen.

   MailGun is gecertificeerd volgens het EU-VS privacyschild. Dit garandeert dat de Europese voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd. De status van de certificering kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PCbmAAG&status=Active

   Mailgun Technologies, Inc. heeft zijn hoofdvestiging in 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, VS. Het privacybeleid van MailGun vindt u hier: https://www.mailgun.com/privacy-policy/

   b) Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
   Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

  4. Advertentie- en marketingdiensten

   a) Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens
   Onze website maakt gebruik van de online-reclamesystemen Google AdWords en Google Display Network. Google verzekert daarbij, de gegevens van zijn klanten en gebruikers te beschermen. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer gezet. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Brengt de gebruiker een bezoek aan bepaalde webpagina’s van de website van de Adwords-klant en is de cookie nog niet afgelopen, dan kunnen Google en de klant vaststellen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze webpagina doorgeschakeld werd. De daardoor verkregen informatie dient voor de opmaak van statistieken die in geanonimiseerde vorm geanalyseerd worden. Verder maken wij gebruik van deze Google Adwords-functies om bezoekers op onze website nogmaals op websites van derde providers of internetgebruikers met specifieke interesseprofielen, die op hun internetgebruik gebaseerd zijn, attent te maken. Hierbij registreren wij geen persoonsgebonden informatie. Deze analyse dient voor de facturering en beoordeling van reclameadvertenties en omvat geen persoonlijke gegevens van u. Wij vestigen er de aandacht op dat Google eigen gegevensbeschermingsrichtlijnen heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze richtlijnen en processen. Gelieve u over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google te informeren voordat u van onze website gebruik maakt.

   b) Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
   Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

   c) Doel van de gegevensverwerking
   De reclame is noodzakelijk om onze website te financieren.

   d) Duur van de opslag

   e) Mogelijkheden tot bezwaar en eliminatie
   Gebruikers die niet aan het Tracking wensen deel te nemen, kunnen de cookie van het Google Conversion-Tracking door middel van hun internetbrowser onder “Gebruikersinstellingen” gemakkelijk deactiveren. Deze gebruikers worden niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

  5. Facebook Fanpage

   a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
   We hebben een Facebook Fanpage gecreëerd op https://www.facebook.com/UseNeXT/. Dit is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

   U hoeft geen lid te zijn van Facebook om de inhoud van onze Facebook Fanpage te kunnen bekijken. Telkens wanneer u onze Fanpage bezoekt, verzamelt, gebruikt en slaat Facebook deze bezoekersgegevens op, de zogenaamde Page Insights. Facebook verstrekt ons als beheerder van de Fanpage deze Page Insights. Page Insights zijn verzamelde gegevens die laten zien hoe mensen interacteren met onze site. Page Insights kunnen gebaseerd zijn op persoonlijke informatie die is verzameld in verband met een bezoek of interactie van mensen op of met onze webpagina en de inhoud ervan.

   Voor de verwerking van de Page Insights zijn we in principe samen met Facebook verantwoordelijk. Facebook draagt echter de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking en is de contactpersoon voor de verplichtingen inzake gegevensbescherming op grond van de GDPR, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd (informatieverplichtingen, rechten van betrokkenen, gegevensbeveiliging en kennisgeving van inbreuken op gegevensbescherming).

   We wijzen erop dat alleen Facebook beslissingen kan nemen en implementeren met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens en we hebben hierop geen enkele invloed.

   Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook vindt u hier:

   https://www.facebook.com/about/privacy/

   https://de-de.facebook.com/help/pages/insights

   b) Juridische basis voor gegevensverwerking
   De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 letter f GDPR.

   c) Doel van de gegevensverwerking
   Door een Facebook Fanpage en het bijbehorende gebruik van de Page Insights-gegevens te beheren, willen we de prestaties en gebruikerservaring van ons aanbod verbeteren en aanpassen aan de wensen en interesses van onze klanten, alsmede een extra informatie- en communicatiekanaal ter beschikking stellen aan onze klanten en bedrijfsmatige belangen nastreven.

   d) Duur van opslag, beroep- en verwijderingsmogelijkheden
   Als u niet wilt dat Facebook via onze Fanpage informatie over u verzamelt, logt u uit bij Facebook of deactiveert u de functie “aangemeld blijven”, die de aanwezige cookies op uw apparaat verwijdert en uw browser stopt en opnieuw start. Hiermee wordt Facebook-informatie verwijderd waarmee u onmiddellijk kunt worden geïdentificeerd.

   Natuurlijk kunt u alle essentiële informatie, die u op onze Facebook Fanpage vindt, ook op onze website https://www.usenext.nl/ raadplegen.

    

  X. Rechten van de betrokken persoon
  Worden er persoonsgegevens van u verwerkt, bent betrokkene als bedoeld in de AVG en hebt u tegenover de verantwoordelijke volgende rechten:

  Recht op informatie
  U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging eisen van het feit, of persoonsgegevens, die u betreffen, door ons verwerkt worden.

  Is er sprake van een dergelijke verwerking, dan kunt u van de verantwoordelijke inlichtingen over volgende informatie eisen:

  (1) De doeleinden, voor welke de persoonsgegevens verwerkt worden.

  (2) De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden.

  (3) De ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, tegenover welke de u betreffende persoonsgegevens toegankelijk gemaakt werden of nog toegankelijk gemaakt worden.

  (4) De geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de duur van de opslag.

  (5) Het bestaan van een recht op correctie of schrapping van de u betreffende persoonsgegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een recht op bezwaar tegen deze verwerking.

  (6) Het bestaan van een recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

  (7) Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden.

  (8) Het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen – veelzeggende informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en de nagestreefde impact van een dergelijke verwerking op de betrokken persoon.

  U hebt het recht, er informatie over te eisen, of de u betreffende persoonsgegevens in een derde land of aan een internationale organisatie overgemaakt worden. In dit verband kunt u eisen, over de aangewezen garanties conform art. 46 AVG in verband met de overmaking geïnformeerd te worden.

  Recht op correctie

  U hebt een recht op correctie en/of completering tegenover de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens, die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie zonder enig uitstel door te voeren.

  Recht op beperking van de verwerking

  Tegen de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens eisen:

  (1) als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een tijdspanne die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

  (2) als de verwerking onrechtmatig is en u de schrapping van de persoonsgegevens van de hand wijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;

  (3) als de verantwoordelijke de persoonsgegevens in functie van de verwerking niet langer nodig heeft, u deze echter benodigt om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

  (4) als u tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt hebt en nog niet vaststaat, of de gegronde redenen van de verantwoordelijke zwaarder dan uw redenen wegen.

  Werd de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – afgezien van de opslag daarvan – alleen met uw toestemming of om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke – of rechtspersoon of omwille van een belangrijk algemeen belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden.

  Werd de beperking van de verwerking in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden doorgevoerd, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking teniet gedaan wordt.

  Recht op schrapping

  a.) Schrappingsplicht

  U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de u betreffende persoonsgegevens zonder enig uitstel gewist worden en de verantwoordelijke is verplicht, deze gegevens onmiddellijk te wissen, voor zover één van de volgende redenen van toepassing is:

  (1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden, waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden.

  (2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO (AVG) gebaseerd was, en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.

  (3) U maakt conform art. 21 lid 1 DSGVO (AVG) bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gegronde redenen voor de verwerking of u maakt conform art. 21 lid 2 DSGVO (AVG) bezwaar tegen de verwerking.

  (4) De u betreffende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

  (5) De schrapping van de u betreffende persoonsgegevens is volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

  (6) De u betreffende persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 DSGVO (AVG) verzameld.

  Informatie aan derden

  Heeft de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij conform art. 17 lid 1 AVG verplicht, deze te wissen, dan treft hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen, die de persoonsgegevens verwerken, daarover te informeren dat u als betrokken persoon van hen de schrapping van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens geëist hebt.

  Uitzonderingen:

  Het recht op schrapping bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

  (1) voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

  (2) voor de nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, vereist of voor de uitvoering van een taak die het algemeen belang dient of ter uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke toevertrouwd werd, plaatsvindt;

  (3) omwille van het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid conform art. 9 lid 2 lit. h en i alsook art. 9 lid 3 AVG;

  (4) voor de het algemeen belang dienende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder paragraaf a) genoemde recht vermoedelijk de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of

  (5) voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten.

  Recht op onderrichting

  Hebt u het recht op correctie, schrapping of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke doen gelden, dan is deze verplicht, alle ontvangers, voor wie de u betreffende persoonsgegevens toegankelijk gemaakt werden, deze correctie of schrapping van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met buitensporig hoge kosten gepaard gaat.

  Tegenover de verantwoordelijke hebt u het recht, over deze ontvangers onderricht te worden.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U hebt het recht, de u betreffende persoonsgegevens, die u ter beschikking van de verantwoordelijke gesteld hebt, in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat te krijgen. Bovendien hebt u het recht, deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering vanwege de verantwoordelijke, voor wie de persoonsgegevens beschikbaar gesteld werden, over te maken, voor zover

  (1) de verwerking op toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 lit. b AVG gebaseerd is en

  (2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

  Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht, te bewerkstelligen dat de u betreffende persoonsgegevens direct van de ene aan een andere verantwoordelijke overgemaakt worden, voor zover dit technisch realiseerbaar is. Vrijheden en andere rechten van andere personen mogen hierdoor niet in negatieve zin beïnvloed worden.

  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die het algemeen belang dient of ter uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt is en aan de verantwoordelijke toevertrouwd werd.

  Recht op bezwaar

  U hebt het recht, om redenen, die uit uw specifieke situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

  De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende, bescherming verdienende redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten dient.

  Worden de u betreffende persoonsgegevens verwerkt om mailings te verzenden, dan hebt u het recht, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in functie van dergelijke mailings te maken; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze met dergelijke mailings gepaard gaat.

  Maakt u bezwaar tegen de verwerking met het oog op mailings, dan worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

  U hebt de mogelijkheid, in verband met de gebruikmaking van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen, waarbij er technische specificaties gebruikt worden.

  Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring met betrekking tot het recht op gegevensbescherming

  U hebt het recht, uw toestemmingsverklaring met betrekking tot het recht op gegevensbescherming te allen tijde te herroepen. Door de herroeping van de toestemming blijft de wettigheid van de op grond van toestemming tot op het moment van de herroeping plaatsgevonden verwerking onverminderd van kracht.

  Geautomatiseerde beslissing in een specifiek geval met inbegrip van profilering

  U hebt het recht, niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – gebaseerde beslissing die tegenover u juridische effect sorteert of u op gelijkaardige wijze aanzienlijk schade berokkent. Dit geldt niet indien de beslissing

  (1) voor de sluiting of de nakoming van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is,

  (2) op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het behoud van uw rechten en vrijheden en van uw gerechtvaardigde belangen omvatten, of

  (3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

  In ieder geval mogen deze beslissingen niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 AVG gebaseerd zijn, voor zover niet art. 9 lid 2 lit. a of g AVG geldt en er passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te vrijwaren.

  Ten aanzien van de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigd belangen te vrijwaren, waartoe minstens het recht op bewerkstelliging van een ingreep door een persoon aan de zijde van de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort.

  Recht op indiening van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk recht op beroep hebt u het recht, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoedelijke inbreuk indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

  De toezichthoudende autoriteit, bij wie de klacht ingediend werd, informeert de klager over de stand en de resultaten van de klacht met inbegrip van de mogelijkheid, conform art. 78 AVG hoger beroep aan te tekenen.

   

   

Wat anderen zeggen over UseNeXT

PC Magazin Testergebnis sehr gut PC Welt Test