AV

Algemene zakelijke voorwaarden

§ 1 Algemeen

  Aviteo GmbH (hierna te noemen "Provider") biedt haar klanten uitsluitend toegang tot het wereldwijde Usenet (hierna te noemen "Service") op basis van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst (hierna te noemen "Overeenkomst"). Overige voorwaarden en overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Registratie is alleen mogelijk voor meerderjarige volwassenen. Registratie door minderjarigen is niet toegestaan en is ongeldig.

§ 2 Onderwerp van overeenkomst

 1. De aanbieder verschaft klanten de directe technische toegang tot Usenet via newsservers van derden. De klant betaalt hiervoor een vergoeding aan de aanbieder, die is opgenomen in de bekendmaking op de website van de aanbieder.
 2. De aanbieder exploiteert zelf geen newsserver en publiceert dan wel beheert geen inhoud op newsservers. Inhoud op Usenet is vreemde inhoud van derden, waarvoor de aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk is.
 3. Om de service te kunnen gebruiken heeft de klant een computersysteem met internetaansluiting en een geschikt newsreaderprogramma nodig (hierna te noemen 'client'). De klant kan een door de aanbieder aanbevolen newsreader of ander geschikte programma's van derden gebruiken.
  1. De voor het gebruik van de service noodzakelijke en geschikte internettoegang wordt door en voor rekening van de klant ingericht, geconfigureerd en onderhouden voor de duur van de overeenkomst.
  2. De toegang tot de service kan tijdelijk worden belemmerd door storing in communicatienetwerken of in verband met onderhoudswerkzaamheden. In de voorgaande gevallen garandeert de aanbieder noch een permanente toegang, noch een permanente gebruiksmogelijkheid van de service.

§ 3 Begin van de overeenkomst, herroeping

 1. Door het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier doet de klant de aanbieder een aanbod. Voor de aanmelding dienen daarbij de volgende stappen te worden genomen:
  1. Invoeren naam en contactgegevens van de klant
  2. Invoeren betaalgegevens en factuuradres
  3. Acceptatie voorwaarden aankoop
  4. Controle klantgegevens en de nodige correcties uitvoeren
 2. Door het enkele invullen en versturen van het aanmeldingsformulier door de klant komt nog geen overeenkomst tot stand. De aanbieder kan aanmeldingen weigeren zonder opgaaf van reden.
  1. De overeenkomst komt tot stand, als de klant een e-mail met zijn toegangsgegevens en de AV van de aanbieder ontvangt.
  2. De toegangsgegevens bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, met behulp waarvan de klant toegang krijgt tot het klantgedeelte op de website van de service en tot Usenet.
  3. De AV worden ook na totstandkoming van de overeenkomst ter inzage gereed gehouden op de website en kunnen daar direct en voortdurend worden ingezien.
 3. Toelichting herroeping

  Herroepingsrecht U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Voor de uitoefening van uw herroepingsrecht dient u ons dit mee te delen onder

  Aviteo GmbH,Kundensupport
  Josephspitalstraße 15
  D-80331 München
  Telefoonnummer: 089/20172017
  E-Mail: [email protected]

  door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) aangaande uw besluit, deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is. U kunt het model-herroepingsformulier of een ander ondubbelzinnige verklaring ook op onze website elektronischelektronisch (supportformulier) invullen en toesturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping toezenden.

  Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de verklaring over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van herroeping
  Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de verklaring van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan, doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering). Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat, wat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Indien u heeft verlangd, dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient u ons een passend bedrag te betalen, dat gerelateerd is aan het aandeel reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons heeft geïnformeerd over de uitoefening van uw herroepingsrecht, in verhouding tot het totaal van de in de overeenkomst opgenomen dienstverlening.

  Einde toelichting herroeping

  Model-herroepingsformulier

§ 4 Looptijd, testperiode, beëindiging en pakkelwissel

 1. De klant kan te allen tijde de overeenkomst gedurende de looptijd beëindigen.
  1. De overeenkomst wordt gesloten voor de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Als de klant bij zijn aanmelding heeft gekozen voor een voordelige of kosteloze testperiode, omvat de contractuele looptijd die testperiode met bijzonder opzeggingsrecht, waarbij dan de looptijd van het gekozen productpakket aansluit op voornoemde periode.
  2. De klant kan voor het einde van de looptijd van het contract ook overschakelen van zijn huidig lopend productpakket naar een ander pakket. In dat geval wordt de looptijd van het contract verlengd met de duur die in de productbeschrijving van de nieuw gekozen verpakking is vermeld. Als de klant delen van zijn download tegoed voortijdig heeft opgenomen, maar niet heeft verbruikt, en schakelt hij vervolgens over op een ander productpakket, vervalt het tot dan toe voortijdig opgenomen download tegoed.
  1. Indien de klant bij zijn aanmelding besluit gebruik te maken van een testperiode, kan hij tot de afloop daarvan beslissen, welk productpakket hij kiest en daarmee de contractuele looptijd en het download tegoed bepalen. Het gebruik van een kosteloze testperiode is slechts één keer mogelijk, tenzij de aanbieder de klant uitdrukkelijk het gebruik van een verdere testperiode toestaat.
  2. Als de klant vroeger reeds een kosteloze testperiode heeft gebruikt, kan hij een dergelijke testperiode niet opnieuw gebruiken. De klant moet derhalve bij zijn hernieuwde aanmelding aangeven, welk productpakket hij kiest.
 2. De contactlooptijd wordt automatisch opnieuw met de looptijd verlengd, die binnen de productomschrijving bij de destijds actueel gekozen pakket aangegeven is, voor zover de gebruiker zijn contract voor het eind van de huidige looptijd niet beëindigt.
  1. Bij paketten met een looptijd van een maand bedraagt de opzegtermijn 7 dagen voor het einde van de contractduur.
  2. Bij paketten met een langere looptijd bedraagt de opzegtermijn een maand voor het einde van de contractduur.
  3. Bijzondere beëindigingsrecht voor gratis tesperiodes: gratis testperiodes kunnen tot aan het aflopen van de laatste dag van de testperiode zonder opgaaf van redenen beëindigd worden.
  4. De opzegging treedt pas in werking na ontvangst door de aanbieder. De aanbieder verzekert, dat opzeggingen normalerwijze binnen 48 uur na ontvangst verwerkt worden.
 3. De aanbieder heeft het recht om na voorafgaande aanmaning over te gaan tot een opzegging om gewichtige reden zonder inachtneming van een opzegtermijn met name dan, als de klant misbruik maakt van de service (bv. door schending van § 7 en § 8). Indien er sprake is van een gewichtige reden heeft de aanbieder het recht de service onmiddellijk te blokkeren.
 4. Voor de berekening van termijnen en looptijden van overeenkomst, evenals voor alle tijdsaanduidingen die ten grondslag liggen aan de overeenkomst geldt de Midden-Europese tijd (CET).

§ 5 Gegevens quota

 1. Het gegevens quota is het betreffende gegevensvolume dat de klant van de newsservers mag overbrengen op zijn computer overeenkomstig het door hem gekozen productpakket binnen een factureringsperiode van een maand (hierna te noemen 'factureringsperiode').
  1. De klant heeft de mogelijkheid zijn voor de contractuele looptijd resterende gegevens quota op te vragen in het klantgedeelte van de website.
  2. Indien de klant het gegevens quota in een factureringsperiode volledig verbruikt heeft, heeft hij de mogelijkheid om in het klantgedeelte onder 'gegevensvolume opladen' het gegevens quota voor de daarop volgende factureringsperiode voortijdig op te nemen.
  3. De overeengekomen looptijd van de overeenkomst wordt hierdoor niet verkort.
  4. Met de afloop van een factureringsperiode vervalt ook het bij deze factureringsperiode behorende gegevens quota. Een evenredige restitutie bij een geringe – of geen – download van gegevens ten opzichte van de voor deze factureringsperiode overeengekomen maximum hoeveelheid is uitgesloten. Om technische redenen vervalt ook het gegevens quota van de actueel geactiveerde factureringsperiode als de klant het gegevens quota van de daaropvolgende factureringsperiode voortijdig opneemt.
  5. De klant beslist geheel naar eigen inzicht, of hij het gegevens quota van de betreffende actueel geactiveerde factureringsperiode volledig verbruikt, voordat hij het gegevens van de komende factureringsperiode voortijdig opneemt, dan wel voordat deze periode begint.
 2. De aanbieder stelt het voor de betreffende factureringsperiode overeengekomen gegevens quota ter beschikking binnen het kader van zijn technische mogelijkheden en met inachtneming van zijn aan de andere klanten te leveren prestaties. De klant heeft geen aanspraak op het voortijdig kunnen opnemen van het gegevens quota van de daaropvolgende factureringsperiode.

§ 6 Vergoeding, betaling

  1. De ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende en jegens de klant bekend gemaakte vergoedingen zijn van toepassing. De vergoeding dient gebruiksonafhankelijk vooraf te worden betaald ten aanzien van en bij het begin van de gekozen contractuele looptijd. De klant kan tijdens de bestelprocedure kiezen uit de door het betreffende land specifiek aangeboden betaalmethoden. De klant verklaart zich er door zijn aanmelding en de keuze van de betaalmethode automatische afschrijving (machtiging tot incasso), creditcard of PayPal mee akkoord, dat de aanbieder zijn bankrekening, PayPal-rekening of creditcard vooraf belast met de dienovereenkomstige bedragen. De klant wordt per e-mail een bewijs van betaling toegestuurd.
  2. Afschrijving van de vergoeding die door de keuze van een looptijd volgens § 4 aanvullend op de testperiode ontstaat, vindt echter pas plaats na afloop van de testperiode, als vaststaat dat de klant de service ook in de toekomst wil blijven gebruiken.
  3. De aanbieder heeft het recht om bij begin van de overeenkomst een klein geldbedrag te reserveren of af- en terug te boeken van/op de creditcard- of PayPal- of iDeal-rekening, om daardoor de authenticatie van de klant mogelijk te maken. De klant wordt hier extra op gewezen bij de aanmeldingsprocedure.
  4. Terechte terugbetalingswensen, te veel of onterecht ingevorderde bedragen kan de klant via alle ter beschikking staande contactmogelijkheden bij de aanbieder claimen, met name per brief bij Aviteo GmbH, Klantenservice, Josephspitalstraße 15, D-80331 München, telefonisch op telefoonnummer 0049 089-20172016, of per e-mail aan [email protected]
 1. De aanbieder heeft onder de volgende voorwaarden het recht de vergoedingen voor de contractueel overeengekomen prestaties te verhogen tegen het einde van de contractuele looptijd en bij het begin van de volgende contractuele looptijd. Een prijsverhoging wordt tijdig meegedeeld aan de klant, d.w.z. minstens vier weken voor inwerkingtreding en de klant dient hiermee akkoord te gaan. De klant wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan, indien de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de dienaangaande mededeling bezwaar maakt tegen de prijsverhoging. De aanbieder zal bij de mededeling inzake de prijsverhoging extra wijzen op de gevolgen van het achterwege laten van bezwaar. De aanbieder kan maximaal een maal per kwartaal van dit recht gebruik maken om de vergoedingen volgens de wijzigende marktvoorwaarden, wijzigingen in de omzetbelasting of grondige wijzigingen in de verwervingskosten aan te passen.
 2. Prijsverlagingen treden in beginsel in werking op het aangekondigde tijdstip. Een prijsverlaging van de vergoedingen geldt, voor zover niet anders is aangekondigd, voor de betreffende volgende contractuele looptijd.
  1. Bij wettelijk voorgeschreven wijzigingen van de omzetbelastingtarieven heeft de aanbieder het recht om de vergoeding van de producten dienovereenkomstig aan te passen.
  2. In het geval van een door de klant veroorzaakte terugboeking van een automatische afschrijving (bv. bij een niet toereikend saldo van de rekening of bij een terugboeking door de klant) heeft de aanbieder het recht om de daardoor ontstane kosten, die met name worden veroorzaakt door bank- en administratiekosten, in rekening te brengen. De klant heeft het recht aan te tonen dat geen, dan wel geringere kosten of waardevermindering zijn ontstaan.
  3. Ter wederzijdse veiligheid van de klant en aanbieder slaat de aanbieder het IP-adres op van de internettoegang van waaruit bij de aanmelding de machtiging tot automatische afschrijving werd gegeven. Met zijn aanmelding verzekert de klant dat hij de rechtmatige eigenaar of beschikkingsbevoegde is van de door hem bij aanmelding aangegeven bankrekening, creditcard-, PayPal-, of iDeal-rekening.
  4. Indien de klant betalingsachterstand heeft, heeft de aanbieder het recht – met name om veiligheidsredenen – de toegang tot de service onmiddellijk te blokkeren. Toegang tot de service kan eveneens geblokkeerd worden, indien blijkt dat de opgegeven betalingsinformatie onjuist of ongeoorloofd is. Daarbij vormt de blokkering echter geen uitoefening van het recht op terugtreding door de aanbieder. Het blijft de klant ook tijdens de blokkering uitdrukkelijk voorbehouden om normaal op te zeggen indien hij geen verlenging van de contractuele verhouding wenst. Dit alles laat onverlet het recht van de aanbieder om verdergaande aanspraken op schadevergoeding geldend te maken en terug te treden van de overeenkomst bij voortdurende achterstallige betalingen.

§ 7 Verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht bij het invullen van de aanmelding zijn persoonlijke gegevens, d.w.z. naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank-, Paypal-, iDeal- of creditcard rekening volledig en correct in te voeren.
 2. De klant dient er steeds voor te zorgen, dat zijn bij de aanbieder geregistreerde gegevens actueel, volledig en correct zijn. Dientengevolge zal de klant ook na aanmelding elke wijziging in zijn persoonlijke gegevens hetzij zelf dienovereenkomstig actualiseren in zijn profiel dat online staat in het klantgedeelte van de website of de aanbieder de wijziging(en) in tekstvorm meedelen per supportformulier of brief (contactgegevens zie § 3 nr. 4). Wijzigingen van de bank- of betalingsgegevens kunnen niet online in het klantgedeelte plaatsvinden.
 3. Alle toegangsgegevens die de klant ontvangt, dienen te allen tijde vertrouwelijk te worden behandeld. Om misbruik van de toegangsgegevens uit te sluiten, is de klant verplicht deze veilig te bewaren en toegang hiertoe van derden uit te sluiten. Indien de klant zijn toegangsgegevens opslaat in een client of browser, ter vermijding van meermaals intypen bij de aanmelding, dient hij ook de toegang van derden tot deze programma's uit te sluiten.
 4. De klant zal de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, ongeacht de aard van uitvoering, niet aan derden afstaan, doorsturen, verhuren of verkopen, indien hij daarvoor geen voorafgaande toestemming van de aanbieder heeft verkregen.
 5. De aanbieder is slechts dan aansprakelijk voor schade die voor de klant ontstaat door misbruik of verlies van toegangsgegevens, indien de schade is ontstaan als gevolg van een verwijtbare tekortkoming door de aanbieder. Partijen hebben de wederzijdse verplichting, elkaar onmiddellijk te informeren over elk misbruik van toegangsgegevens. In het geval van misbruik heeft de aanbieder het recht alle toegangsgegevens te blokkeren en de betreffende klant tijdelijk of blijvend uit te sluiten van het gebruik van afzonderlijke of alle onderdelen van de service.
  1. De klant kan bij de aanmelding voor de service actief beslissen, of hij reclame wil ontvangen voor producten van de aanbieder en voor producten van partnerondernemingen. Adressenhandel of doorgifte van klantgegevens voor reclamedoeleinden aan overige derden vindt niet plaats. De klant kan het gebruik van zijn gegevens voor reclamedoeleinden op elk moment herroepen.
  2. Wilsverklaringen en informatie over de service kan, voor zover het niet gaat om reclame, per e-mail aan de klant worden verstuurd zonder dat hiervoor afzonderlijk toestemming van de klant nodig is. De klant is er zelf verantwoordelijk voor, dat hij de e-mails van de aanbieder kan ontvangen met zijn e-mailaccount. De klant zorgt ervoor dat hij e-mails van de aanbieder kan ontvangen (d.w.z. met name van diens domain '@usenext.de'). Indien de klant anti-spam software of een e-maildienst met spamfilter gebruikt, dient hij te zorgen voor een passende configuratie daarvan. De klant staat de aanbieder toe, hem via de post, per e-mail of per telefoon berichten en informatie te verstrekken die betrekking hebben op het functioneren van de service.

§ 8 Gebruik van de service

  1. De aanbieder verleent de klant volgens de onderhavige bepalingen toegang tot Usenet. Het gebruik van Usenet vindt uitsluitend plaats voor eigen verantwoording van de klant. De aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor opgeroepen inhoud, ongeacht van welke aard – met name ten aanzien van de juistheid of volledigheid daarvan of de verenigbaarheid met geldend nationaal of internationaal recht –, aangezien de klant deze inhoud niet bij de aanbieder oproept, maar direct bij de exploitant van de newsserver.
  2. Het ligt in de aard van voor iedereen vrij toegankelijke newsgroups, dat deze naast informatieve en onderhoudende inhoud onder omstandigheden ook beledigend, schadelijk, onnauwkeurig of ander onpassend materiaal of – op welke wijze dan ook – beschermde inhoud kunnen bevatten of in enkele gevallen niet waarheidsgetrouw of op andere wijze misleidend kunnen zijn. De klant verplicht zich, bij het gebruik van de service voorzichtig te zijn, met gezond verstand en oordeelsvermogen te werk te zullen gaan en naast deze AV de netiquette en wettelijke voorschriften in acht te zullen nemen.
 1. Een aanmelding voor de service, dan wel gebruik van de service is zonder uitzondering niet toegestaan aan minderjarigen. Indien de klant – door schending van deze AV en zijn zorgvuldigheidsplichten – via de service toegang tot Usenet verschaft aan minderjarigen of deze de onbevoegde toegang hiertoe niet belet, is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor dit handelen, evenals voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle door hem via de service ontvangen inhoud en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Hij gaat ermee akkoord dat hij Usenet slechts gebruikt voor het ontvangen van inhoud, die geen inbreuk maakt op wetten of rechten van derden. De klant vrijwaart de aanbieder van alle kosten en aanspraken van derden die ontstaan door misbruik van de service.
 3. De klant verplicht zich met name om bij gebruik van de service zich ervan te onthouden:
  • anderen te bedreigen, lastig te vallen, te belasteren of te misleiden, tegen anderen op te ruien of op andere wijze rechten van derden, ongeacht van welke aard, te schenden;
  • elk soort informatie of materiaal die/dat ongeoorloofd, in strijd met de goede zeden, onpassend, diffamerend, kwetsend, of aanstootgevend is (daartoe behoren met name de weergave van of handleidingen tot misdrijven, geweldsverheerlijking, volksopruiing, pornografie), door te zenden, openbaar te maken, te versturen, te uploaden, te verdelen, te verspreiden of aan te bieden of dergelijke handelingen voor anderen te verrichten
  • materiaal dat inbreuk maakt op octrooien, beschermde merken, gebruiksmodellen, rechten uit geregistreerd design, overige handelsmerken, auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen of ander rechten van een derde, door te zenden, te posten of op te roepen, tenzij hij de eigenaar is van de betreffende rechten, toestemming van de eigenaar heeft dit materiaal door te zenden, te posten of op te roepen, of om andere reden bevoegd is dit materiaal op deze manier te gebruiken;
  • reclame te maken of goederen of diensten voor persoonlijke of commerciële doeleinden aan te bieden, met uitzondering van de gebieden in Usenet die daarvoor zijn bestemd;
  • enquêtes, wedstrijden, sneeuwbalsystemen of kettingbrieven voor te stellen of door te geven, met uitzondering van de gebieden die daarvoor zijn bestemd;
  • materiaal te downloaden, dat derden in Usenet gepost hebben, waarvan de klant wist of had moeten weten, dat het niet in deze vorm mag worden verspreid.
 4. Bij een schending van de verplichtingen volgens rubriek 4 is de klant eventueel schadevergoeding verschuldigd aan de aanbieder, indien de aanbieder als gevolg van de handelingen van zijn klanten door derden wordt aangesproken.
 5. Indien de klant kennis krijgt van eventuele voorvallen zoals deze hiervoor zijn opgesomd – welke opsomming niet uitputtend is –, zal hij deze onmiddellijk melden aan [email protected] melden.

§ 9 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade die niet voortvloeit uit dood of letsel, is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van de aanbieder, een wettelijk vertegenwoordiger of hulppersoon van de aanbieder. Aansprakelijkheid van de aanbieder is gegeven indien er sprake is van contractueel specifieke en voorzienbare schade, ook voor lichte nalatigheid.
 2. Aangezien de klant voor het gebruik van de service directe verbindingen maakt met newsservers van derden, waarop de aanbieder geen invloed kan uitoefenen, aanvaardt de aanbieder geen aansprakelijkheid voor gegevens die via Usenet voor de klant toegankelijk zijn of getransporteerd worden of moeten worden of voor gegevensverlies van de klant, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de aanbieder.
 3. De aanbieder is slechts dan aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ontbreken van toegang of beperkte gebruiksmogelijkheid van de service, indien de schade opzettelijk of grof nalatig door de aanbieder is veroorzaakt. De aanbieder is niet aansprakelijk voor snelheidsproblemen van de verbindingen met de service.

§ 10 Gegevensbescherming

 1. De aanbieder heeft het recht om persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de onderbouwing en afwikkeling van de overeenkomst. Betalingsinformatie mag, voor zover dit noodzakelijk is ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst en ter schuldinvordering, overeenkomstig het Duitse Datenschutzgesetz worden doorgegeven aan betalingsinstanties en incassobedrijven en door deze verwerkt worden. De gegevens van de klant worden door de aanbieder niet aan overige derden doorgegeven.
 2. Voor het gebruik van de door de aanbieder verschafte toegang tot de service is het technisch noodzakelijk dat de klant directe gegevensverbindingen opbouwt met derde-aanbieders, die geheel zijn onttrokken aan de invloedssfeer van de aanbieder. De aanbieder heeft deze derde-aanbieders contractueel verplicht, geen gegevens op te slaan van de via de verbindingen doorgezonden inhoud. De derde-aanbieder mag alleen opslaan, met welke toegangsgegevens welke hoeveelheid gegevens in kilobyte werd overgebracht. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schendingen van contractueel overeengekomen bepalingen door deze derde.

§ 11 Bevoegdheid, rechtskeuze en deelname aan arbitrageregelingen

 1. De commerciële betrekkingen tussen de provider en de klant vallen onder het recht van de Duitse Bondsrepubliek. Bij verbruikers geldt de rechtskeuze slechts in die mate dat niet de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de verbruiker zijn gewone domicilie heeft wordt ontleend. Een verbruiker is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling afsluit voor een doel dat niet tot de activiteiten van zijn bedrijf of zijn persoonlijk beroep kan worden gerekend. De toepassing van het VN-koopverdrag is uitgesloten.
 2. De rechterlijke bevoegdheid voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele verhouding resulteren, voor zover de klant een erkende handelaar is, behoort tot München.
 3. We nemen geen deel aan arbitrageprocedures voor beslechting van consumentengeschillen.

§ 12 Slotbepalingen

 1. Nevenafspraken, aanvullingen en veranderingen van deze AV zijn slechts rechtsgeldig indien deze in tekstvorm plaatsvinden. Verklaringen en rekeningen die per e-mail worden verstuurd, worden een week na ontvangst op het e-mailaccount van de klant als ontvangen beschouwd, ook als ze niet worden gedownload.
 2. De aanbieder heeft het recht, deze algemene voorwaarden met een passende kennisgevingstermijn te wijzigen of aan te vullen. De klant heeft de mogelijkheid om binnen zes weken na ontvangst van de gewijzigde AV daartegen bezwaar te maken. In de aankondiging tot wijziging wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar. Indien de klant niet binnen deze periode bezwaar maakt, treden de gewijzigde AV na afloop van deze termijn in werking.
 3. De aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met al haar rechten en verplichtingen over te dragen aan rechtsopvolgers of derden. Bij overdracht aan een rechtsopvolger of derde heeft de klant op dat moment het recht van opzegging zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, voor zover er geen volledige rechtsopvolging in de zin van het Umwandlungsgesetz plaatsvindt.
 4. Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst of een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen van de overeenkomst en/of de AV niet aangetast. In plaats van de ongeldige of ontbrekende bepaling treedt de toepasselijke wettelijke regeling in werking.

Wat anderen zeggen over UseNeXT

PC Magazin Testergebnis sehr gut PC Welt Test